Privacy verklaring van Scania

Een van de kernwaarden bij Scania is respect voor het individu. Dat is de basis waarop u met ons te maken heeft als gewaardeerde klant, als bestuurder van onze voertuigen, als (potentiële) medewerker in onze wereldwijde organisatie of als vertrouwde zakenpartner/leverancier die diensten aan ons levert om ons te helpen bij het aanbieden van duurzame transportoplossingen.

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer dat nodig is om:

 • onze producten en diensten aan u te leveren; 
 • u te helpen en te ondersteunen wanneer u onze producten en diensten gebruikt;
 • contractuele verplichtingen van u en van ons na te komen en op te volgen; 
 • wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigde verzoeken van wethandhavingsinstanties en andere autoriteiten na te komen; 
 • informatie te geven over onze producten en diensten en over geplande evenementen; 
 • de kwaliteit te verbeteren en onze bestaande en nieuwe producten en diensten en onze organisatie verder te ontwikkelen.


We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens met dezelfde eerbied en integriteit te behandelen en te beschermen als we met onze eigen gegevens zouden doen. We zullen uw gegevens nooit verkopen. Soms maken we gebruik van vertrouwde zakelijke partners om ons te helpen onze producten en diensten te leveren; in die gevallen delen we uw gegevens met deze partners, maar zullen we ervoor zorgen dat zij uw gegevens met dezelfde eerbied en integriteit behandelen.

Met deze privacyverklaring willen we u informeren welke persoonlijke gegevens we mogelijk verwerken, waarom we dat doen en hoe we ervoor zorgen dat uw rechten en uw privacy worden gewaarborgd. Wanneer u hier vragen of zorgen over heeft, kunt u ons altijd bereiken via privacy.zwolle@scania.com of kunt u contact opnemen met uw Scania-contactpersoon.


Deelt Scania mijn gegevens met derden?

Onder onze verwerkingsactiviteiten vallen in ieder geval het versturen van de persoonsgegevens binnen de Scania bedrijven in de Benelux. De gegevens die u als sollicitant aanlevert kunnen worden gedeeld met andere Scania bedrijven in de Benelux. De gegevens die we ontvangen worden niet zonder uw toestemming gedeeld met externe partijen. Indien een assessment of een andere testvorm onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure zal vooraf aan u toestemming worden gevraagd voor het delen van relevante informatie met de organisatie die de test af zal nemen. Voor de verwerking van de sollicitaties wordt gebruik gemaakt van softwaresystemen van derden, om de veiligheid van de gegevens te garanderen sluit Scania met deze derden verwerkersovereenkomsten af.


Waar worden mijn gegevens verwerkt?

Scania is een internationale onderneming die in meer dan 100 landen actief is. Dit betekent dat we er van soms voor kunnen kiezen uw gegevens (alle of bepaalde onderdelen) zowel binnen als buiten de Europese Unie te verwerken. Daarbij houden we ons altijd aan de bestaande regelgeving en zorgen we ervoor dat er op een veilige manier met uw gegevens wordt omgegaan. Wanneer uw gegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU, gebeurt met behulp van passende waarborgen.

In deze context wordt onder "verwerking" verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.


Hoe worden mijn gegevens beschermd?

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We zullen alle passende wettige, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonlijke gegevens die we verwerken, adequaat te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of onrechtmatige toegang. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de ontwikkeling van de beschikbare beveiligingsproducten en -diensten.


Informatie voor sollicitanten

Deze website is bedoeld als sollicitatiekanaal waar vacatures worden getoond. Via de website verwerken wij geüploade cv’s en motivatiebrieven.
Op de website kunt u via diverse functies zoeken naar bijvoorbeeld vacatures, stages, opleiding en kunt u een job alert aanmaken. Deze zoekopdrachten kunnen worden opgeslagen en gekoppeld aan bijvoorbeeld uw IP-adres en klikgedrag. Dit geldt ook voor de informatie die bij bezoek aan de website wordt geüpload of ingevuld. Deze informatie onttrekken wij vaak direct via uw bezoek met zogenoemde cookies. Meer informatie hierover vindt u in de cookie verklaring.

Bij een sollicitatie vragen we om uw geboortedatum, dit om u op de juiste wijze in ons systeem te kunnen vermelden en te voorkomen dat we dubbele gegevens in ons systeem krijgen.

Indien er gebruik wordt gemaakt van diverse sociale media buttons die op de website staan dan is het privacy statement van de betreffende sociale media van toepassing en slaan zij uw persoonsgegevens verder op. Scania heeft hier verder geen invloed op en neemt ook geen verantwoording voor het gebruik van de sociale media buttons op de Scania-website

Voor sollicitanten geldt dat wij gegevens maximaal vier weken bewaren na het vervullen van de betreffende vacature, behalve indien de sollicitant ons toestemming geeft om zijn gegevens gedurende maximaal 1 jaar in portefeuille te houden ten behoeve van het vervullen van toekomstige of andere vacatures waarna die gegevens na verloop van een jaar alsnog zullen worden verwijderd. Mocht u de gegevens eerder verwijderd willen hebben dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar: privacy.zwolle@scania.com

Naast het hierboven genoemde recht om uw gegevens te laten verwijderen kunt u een beroep doen op uw privacyrechten:

 • Recht op inzage: U kunt een uittreksel aanvragen waarop u kunt zien welke persoonlijke gegevens we met betrekking tot u verwerken. Zodra we uw identiteit hebben vastgesteld, zal het uittreksel op een veilige manier aan u worden overhandigd.
 • Recht van rectificatie: u hebt het recht om uw gegevens bij te werken om ervoor te zorgen dat we altijd over de juiste informatie beschikken.
 • Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing. Dat is een absoluut recht, dit betekent dat zodra u bezwaar maakt wij stoppen we met het verdere gebruik van uw gegevens voor direct marketing. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking die wij baseren op gerechtvaardigd belang. U dient dan in detail aan te geven waartegen u bezwaar maakt en waarom. De verwerking zal dan stoppen tenzij wij overtuigende legitieme redenen voor het verwerken aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van het individu overstijgen, of laten zien dat we de gegevens verwerken voor het vaststellen, uitoefenen of weerleggen van wettelijke aanspraken.
 • Recht van restrictie: U heeft het recht om een tijdelijke beperking op het verwerken van uw gegevens te vragen. De verwerking kan in de volgende gevallen worden beperkt:

 1. wanneer u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn en u ons daarom heeft verzocht deze te corrigeren. U kunt ons vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken gedurende de periode waarin wij uw gegevens controleren.
 2. wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is maar u niet wilt dat uw gegevens worden verwijderd en in plaats daarvan verzoekt dat het gebruik van uw gegevens wordt beperkt.
 3. wanneer u uw gegevens nodig heeft om wettelijke aanspraken te kunnen vaststellen, uitoefenen of verdedigen, zelfs wanneer wij uw gegevens niet langer nodig hebben voor het doel van onze verwerking.

 • Recht van gegevens portabiliteit:Recht van gegevens portabiliteit: U heeft het recht om de gegevens die u ons heeft verstrekt op te vragen om elders te gebruiken. Dit recht is alleen van toepassing indien onze verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de wettelijke grond dat u ons toestemming heeft gegeven om deze gegevens te verwerken of wanneer u een overeenkomst met ons bent aangegaan.

Mocht uw sollicitatie succesvol zijn, dan mag Scania uw persoonsgegevens verwerken voor uw personeelsdossier. Als u ons persoonlijke informatie heeft vertrekt over derden, bijvoorbeeld referentie personen, bevestigt u met de verstrekking dat zij u hiervoor toestemming hebben verleend.


MELDING VAN EEN OVERTREDING (KLACHT)

Indien u denkt dat uw gegevens in strijd met huidige regelgeving worden verwerkt, verzoeken we u om dit zo snel mogelijk te melden. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?

U kunt altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een afspraak maken met uw lokale Scania-contactpersoon.

De Data Protection Officer voor de Scania Group
Telefoon: +46 8 553 810 00
Postadres: Scania CV AB, t.a.v.: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje Zweden

Data Protection Coördinator in Nederland
Telefoon: +31 384977611
E-mail: privacy.zwolle@scania.com
Postbus 618, 8000 AP Zwolle, Nederland

Heeft u vragen onze verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u contact op te nemen via privacy.zwolle@scania.com  Dit mail adres kunt u ook gebruiken om contact op te nemen over dit privacy beleid of wanneer Scania naar uw mening niet in overeenstemming met dit privacy beleid handelt.